wrapper

Акції

Журналіст

Журналіст

СПІВПРАЦЯ ПрАТ «УКРПРОФТУР» ТА АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ ФПУ

Приватне акціонерне товариство «Укрпрофтур» та Академія праці, соціальних відносин і туризму ФПУ уклали договір з метою безперервної професійної підготовки громадян відповідно до стандартів освіти, співпраці та забезпечення туристичної сфери кваліфікованими фахівцями.

Read more

З 8 березня!

Read more

Про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 05 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної,

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 05 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

Питання проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі трьох осіб, а саме:

-  Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,

- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;

- Дяченко Наталії Дмитрівни – член комісії.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 05.04.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 

Питання проекту порядку денного:

2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань порядку денного - шляхом використання бюлетенів для голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3. Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв.

4. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

5. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Головою  річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати   ____________.

2. Секретарем річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати ___________.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2016 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

2. Доручити правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Голова Правління Стрілець С.М.):

2.1. Забезпечити дієвий контроль за ефективністю використання матеріальної бази та фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» з метою підвищення рівня рентабельності господарської діяльності і  недопущення збитків по системі;

2.2. Поліпшити фінансово-розрахункову дисципліну підвідомчих структурних підрозділів  з метою забезпечення повної  сплати ними всіх належних відрахувань та недопущення прострочення сплати дивідендів в 2017 році.

2.3. Зобов’язати керівників дочірніх підприємств, рекомендувати керівникам господарських товариств з метою виконання планових завдань на 2017 рік:

2.3.1. Забезпечити здійснення ефективної політики витрат дочірніми підприємствами та господарським товариствами системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» в прямій залежності  до рівня їх доходів;

2.3.2. Вжити заходів щодо покращення роботи маркетингової служби суб’єктів господарювання  системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» для підвищення рівня та якості надання готельних та туристсько-екскурсійних послуг з метою збільшення потоку туристів та екскурсантів.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.

Проект рішення:

1.Затвердити порядок розподілу чистого прибутку від господарської діяльності суб’єктів господарювання, створених та заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи у 2016 році в сумі 3841 тисяч гривень за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 55 відсотків, що становить 2 112,55 тисяч гривень, з них:

- Федерації професійних спілок України – 96 відсотків, що становить

2 028,045 тисяч гривень;

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності –

4  відсотка, що становить 84,505 тисяч гривень;

1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить 192,05 тисячі гривень;

1.3. Розмір чистого прибутку, що складає 40 відсотків та становить 1 536,40 тисячі гривень, використати на розширення та оновлення виробництва, соціальні програми та покриття збитків минулих періодів.

2. Суму чистого прибутку, отриманого від господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи 2016року  у розмірі 7 599  тис. грн. направити на виконання бізнес-планів модернізації готельних господарств, шляхом збільшення статутних капіталів дочірніх підприємств та господарських товариств системи ПРАТ «УКРПРОФТУР» відповідно до Постанови Президії ФПУ від 20.12.2016року
№ П-6-15 «Про встановлення особливого порядку розподілу коштів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,9988274 гривні.

4. Наглядовій раді ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Голова Наглядової ради – Жугаєвич Я.В.) встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

5. Правлінню Товариства (Голова Правління - Стрілець С.М.) забезпечити виплату дивідендів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів відповідно до цього Рішення Загальних зборів та Постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

6. Встановити, що збитки дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», отримані за 2016 рік, покриваються за рахунок прибутку, отриманого ними в наступних періодах роботи.

 

Питання проекту порядку денного:

6 .   Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.        Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР»
за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2.        Роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2016 році визнати такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Питання проекту порядку денного:

7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» щодо
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

 

Питання проекту порядку денного:

8. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.    Затвердити звіт про роботу Правління Приватного акціонерного товариства «УКРПРОФТУР» за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2.    Роботу Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2016 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Питання проекту порядку денного:

9.  Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);

- організація транспортних туристичних подорожей;

- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об’єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

- схоронність профспілкового майна в межах п.5 Угоди між ФДМУ та ФПУ про взаємодію №73 від 17.02.2012.

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану суб’єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР»,  у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 149 663 тис. грн.;

        -  чистий прибуток  - 2 500 тис. грн.

 

Питання проекту порядку денного:

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, а саме: Жугаєвича Яреми Васильовича, Перелигіної Людмили Федорівни, Тесленка Сергія Анатолійовича, Бутенка Миколи Олександровича, Дудника Василя Олексійовича, Євдокимової Тетяни Олександрівни, Колесника Миколу Павловича, Кривов’язого Степана Йосиповича, Паламарчук Нелі Анатоліївни,  Петрова Михайла Миколайовича, Сібільова Вадима Дмитровича, Труханова Георгія Федоровича, Шкварковського Володимира Антоновича, Ясько Тетяни Дмитрівни.

 

Питання проекту порядку денного:

11.     Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

 

 

 

Питання проекту порядку денного:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

1.             Встановити, що оплата (винагорода) здійснюється за кожну участь у засіданні Наглядової ради та постійно діючих комісій, виходячи з наступного:

2.1. Голові Наглядової ради Товариства у розмірі – 150% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.2. Заступникам Голови Наглядової ради Товариства у розмірі – 130% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.3. Головам постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 125% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.4. Заступникам голів постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 120% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.5. Членам Наглядової ради Товариства, які мають повну цивільну дієздатність та є представниками акціонера у розмірі – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2.        Затвердити текст цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Наглядової ради згідно з Додатком,  на умовах пунктів 1 та 2 до даного Рішення.

3.        Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

4.        Членам Наглядової ради, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

5.        Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича вчинити всі інші дії пов’язані з виконанням даного рішення.

 

Питання проекту порядку денного:

13. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.       Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРПРОФТУР», шляхом викладення його в новій редакції, що оформлена окремим додатком до цього Рішення, який є його невід’ємною частиною.

2.       Від імені акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

2.1.  Доручити Голові річних Загальних зборів Товариства підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 1 даного Рішення.

2.2.   Уповноважити Голову річних Загальних зборів Товариства посвідчити нотаріально підпис на змінах до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3.        Доручити Правлінню  ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

3.1.   Зареєструвати зміни до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР», що викладені в новій редакції та оформлені окремим додатком до даного Рішення, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «УКРПРОФТУР» для вчинення дій щодо реєстрації зазначених змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3.2.  Вчинити інші дії, пов’язані із виконанням даного Рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства.

 

Питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Ревізійну комісію, Наглядову раду,  Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.         Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР», в редакції, що додається.

2.        Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» вчинити дії, пов’язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

259925

237972

Основні засоби

199734

190823

Довгострокові фінансові інвестиції

15273

17482

Запаси

3660

3440

Сумарна дебіторська заборгованість

26907

11334

Грошові кошти та їх еквіваленти

4643

5793

Нерозподілений прибуток

(239)

(6544)

Власний капітал

230124

213890

Статутний капітал

212281

212281

Довгострокові зобов’язання

2490

3056

Поточні зобов’язання

26631

20722

Чистий прибуток (збиток)

7304

2741

Середньомісячна кількість простих іменних акцій (шт.)

2115030

2115030

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

917

889

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 30 березня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою - Україна, м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович,
тел. (044) 568-44-28.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.03.2017р. №43(2548)

 

 

Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР»                                                             

Read more

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України