wrapper

Акції

Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

( посада )

( підпис )

Стрiлець Сергiй Миколайович

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

МП

24.10.2016

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. 

 
 


Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур"

2.  Організаційно-правова форма

3.  Місцезнаходження

4.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне товариство

02002  м. Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2

02605473

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

(067) 6504983 (067) 5685825 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1.  Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії         20.10.2016

 

Дата

198(4486) Бюлетень "Цiннi папери України"

24.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.ukrproftur.ua/

24.10.2016

2.  Повідомлення опубліковано у *

3.  Повідомлення розміщено на

      сторінці в мережі                                                                             (адреса сторінки)                                                                                   Дата

Інтернет

 

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

19.10.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Харченко Лiдiя Олексiївна

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Харченко Лiдiя Олексiївна припинено повноваження 19.10.2016 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (№Р-39-5 вiд 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року.

19.10.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Харченко Лiдiя Олексiївна

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Харченко Лiдiя Олексiївна обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-39-6 вiд 19.10.2016р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: завiдуючий вiддiлу органiзацiйно-правової роботи профспiлок працiвникiв зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професiйних спiлок.

19.10.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Берда Вiктор Iванович

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Берда Вiктор Iванович припинено повноваження 19.10.2016 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (№Р-39-5 вiд 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року.

19.10.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Берда Вiктор Iванович

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Берда Вiктор Iванович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-39-6 вiд 19.10.2016р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний бухгалтер Профспiлки працiвникiв агропромислового комплексу України.

19.10.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Малютенко Ольга Петрiвна

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Малютенко Ольга Петрiвна припинено повноваження 19.10.2016 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (№Р-39-5 вiд 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року.

Код за ЄДРПОУ 02605473              Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур"

Складено на 19.10.2016

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

19.10.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Малютенко Ольга Петрiвна

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Малютенко Ольга Петрiвна обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-39-6 вiд 19.10.2016р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер Професiйної спiлки працiвникiв зв'язку України.

19.10.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Бессонова Iрина Сергiївна

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бессонова Iрина Сергiївна (припинено повноваження 19.10.2016 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (№Р-39-5 вiд 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 року.

19.10.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Бакулей Iван Григорович

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бакулей Iван Григорович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-39-6 вiд 19.10.2016р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Перший заступник голови Профспiлки працiвникiв геологiї, геодезiї та картографiї України, Голова Профспiлки працiвникiв геологiї, геодезiї та картографiї України.

19.10.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Забела Володимир Юрiйович

д/н д/н д/н   .  .

   0.00000

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Забела Володимир Юрiйович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-39-6 вiд 19.10.2016р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: юрист ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт", помiчник Голови правлiння ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт", юрист ТОВ "Agrofuel Ukraine", помiчник директора ТОВ "Миронiвська птахофабрика", директор ПП "Макарiв Агро-Буд", головний спецiалiст вiддiлу договiрної роботи юридичного управлiння Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, заступник начальника юридичного управлiння Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, заступник директора Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

Код за ЄДРПОУ 02605473              Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур"

 

Складено на 19.10.2016

Завантажити ...

Last modified on Субота, 17 грудня 2016
Download attachments:

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України